Capitolul V
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 27. – Asociaţia se va dizolva:
I. De drept prin:
a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii AGM sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei , dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care , potrivit statutului, AGM sau, după caz, Consiliul Director, trebuia constituit; 
c) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni. 
II. Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, atunci cand:
a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmareste alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.
III. In alte situatii prevazute de lege
 
Art. 28. - Dizolvarea si lichidarea asociaţiei se face in conformitate cu procedurile stabilite de legislatia in vigoare. 
 
Art. 29. - In cazul dizolvarii asociaţiei, bunurile ramase in urma lichidarii pot fi transmise numai catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.
 
Art. 30. - (1) Asociaţia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Traducere


Acces Membrii