CAPITOLUL III
ORGANIZARE ŞI CONDUCERE


Secţiunea I
Art.12. A.C.R.RO.  are urmatoarele organe de decizie si conducere:
a) Adunarea Generala a Membrilor (AGM).
b) Consiliul Director (CD).

Art.13. (1) AGM este organul suprem de decizie si este alcătuit din totalitatea membrilor A.C.R.RO.  
(2) AGM se intruneste in adunari ordinare o data pe an si in adunari extraordinare ori de cite ori este nevoie. 
(3) AGM poate fi convocata de Presedinte sau de o treime din membrii asociaţiei, prin corespondenta sau e-mail.
(4) Drept de vot il au numai Membrii Activi.
(5) Vot valid se considera votul liber exprimat direct sau prin corespondenta inclusiv prin e-mail.
(6) In caz de egalitate de voturi, votul Presedintelui este hotarator.
(7) AGM este statutara daca la prima convocare numarul membrilor prezenti reprezinta cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor cu drept de vot ai asociatiei. Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul, la a doua convocare AGM este statutara indiferent de numarul membrilor prezenti.
(8) AGM este singura in masura sa modifice statutul asociatiei.

Art. 14. Atribuţiile AGM sunt următoarele: 
- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 
- alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 
- modificarea actului constitutiv şi a statutului; 
- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
- orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.

Sectiunea II
Consiliul Director si Presedintele

Art.15. (1) Asociatia este administrata de catre un Consiliul Director, compus din 7 membri alesi in Adunarea Generala a Membrilor.
(2) Functiile din Consiliul Director sunt urmatoarele: Presedinte, Vice-Presedinte, Secretar, Trezorier si trei membri.
(3) In caz de descompletare, pe locurile ramase libere sunt numiti temporar inlocuitori de catre Consiliul Director. 
(4) Completarea locurilor ramase libere se face in cel mult 30 zile de la descompletare.
(5) (1) „Consiliul Director este ales pe funcţii, pentru o perioada de 2 ani, membrii acestuia fiind aleşi dintre membrii cu drept de vot ai ACR Ro, prin vot majoritar simplu. 
     (2) Persoana numită în funcţia de secretar va avea, în mod obligatoriu, studii juridice, iar iar persoana numită în funcţia de trezorier -  studii economice”. 
(6) La expirarea mandatului membrii Consiliului Director si Presedintele pot fi realesi.

Art. 16. - (1) Consiliul director se intruneste in sedinta Ordinara semestrial sau in sedinte Extraordinare ori de cate ori nevoile asociaţiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de către Preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 21 de zile înainte de data fixată sau, on-line, cu 3 zile înainte
(3) Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu majoritatea simpla a voturilor experimate. 
(4) In caz de egalitate, votul Presedintelui se considera determinant.
(5) Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

Art. 17. Atributiile Consiliului Director al asociatiei sunt urmatoarele:
a) prezintă AGM proiectul programelor asociaţiei, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; 
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 
c) aproba programul de lucru al asociatiei;
d) aproba regulamentul de organizare si functionare a A.C.R.RO.  
e) exercita orice atributii necesare realizarii scopurilor asociatiei, in acord cu prevederile prezentului statut.

Art. 18. Presedintele exercita cu caracter permanent administrarea curenta operativa a asociatiei.

Art. 19. Preşedintele este ales pe o perioadă de 2 ani prin votul majoritar simplu exprimat de către membrii cu drept de vot ai asociaţiei.

Art. 20. (1) Presedintele si/sau Consiliul Director pot fi inlocuiti in timpul mandatului, respectind aceeasi procedura ca la numire.
(2) Presedintele poate fi inlocuit in timpul mandatului, in situatii deosebite, cu un alt membru al Consiliului Director fara a se apela la procedura de la primul aliniat, pina la expirarea mandatului.

Art.21. Atributiile Presedintelui sunt: 
-reprezinta asociatia in relatiile cu autoritatile, presa, organizatiile guvernamentale sau neguvernamentale din tara si strainatate.
-reprezinta asociatia in raporturile cu organele de stat si administrative, cu institutiile financiare si de credit, cu alte persoane fizice si juridice romane si straine; 
- în raporturile cu instituţiile financiare şi de credit, preşedintele nu poate angaja credite decât cu acordul AGM
-exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru infaptuirea scopurilor asociatiei si a prevederilor prezentului statut;
-angajeaza patrimoniul asociatiei, gestioneaza si administreaza resursele acesteia, semneaza contracte sau protocoale in numele acesteia si ia masurile necesare, in concordanta cu masurile Consiliului Director si cu prevederile prezentului statut;
-convoaca si conduce lucrarile Consiliului Director.
-prezinta anual raportul de activitate al asociatiei;
-prezinta periodic rapoarte despre activitatea proprie si alte materiale conform atributiilor sale;
-intocmeste si urmareste modul de desfasurare al programului asociatiei.
-vizeaza cererile de aderare a noilor membri.

Art. 22. - Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de membrii asociaţi sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta.

Sectiunea a III-a
Controlul financiar

Art. 23. - (1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un Cenzor. El este ales de AGM pe termen de 2 ani. 
(2) In realizarea competentei sale, Cenzorul are urmatoarele atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta AGM;
c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de AGM.
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

 

Traducere


Acces Membrii